NOENCO engageret med Verdensmål for bæredygtig udvikling

NOENCO er fyrtårn til SDG17 – Verdensmålene for bæredygtig udvikling.

 

Vi arbejder for og med implementering af Verdensmålene sammen med vores kunder
Det kan ske ved udvikling af produkter eller igennem optimering af arbejdsgange i virksomheden og hvor man identificerer områderne undervejs i arbejdsprocessen.
Målet vil være at vi i NOENCO sammen med virksomhederne kan bidrage til øget bæredygtighed i dansk erhvervsliv.

Det bæredygtige valg underbygges og dokumenteres af NOENCO’s beregninger på ressource- eller procesoptimering.
De faktiske økonomiske besparelser, virksomhedens forbedrede miljøtal eller beregningen af en værdifastsættelse styrker virksomhedens konkurrenceevne.
Det gør at beslutningen om at tilpasse sig i eksisterende eller måske et nyt marked bliver enkelt og overskueligt.

Resultaterne skal være målbare, og skal gerne kunne påvise økonomisk vækst og styrket konkurrenceevne.

Flere af Verdensmålene kan NOENCO som virksomhed identificere sig med direkte.
Enkelte Verdensmål ligger vi som Energirådgivningsselskab os tættere op mod end andre.

Læs herunder hvordan vi aktivt arbejder med følgende Verdensmål:

 

Mål 6 er at sikre vandressourcen – og at vand håndteres på en bæredygtig og ansvarlig måde.
Forvaltes ressourcen altid på den mest hensigtsmæssige måde? – Er der mulighed til at se på optimering af processer som måske letter presset i en produktion?
Kan vandforbruget måske effektiviseres indenfor produktion eller proces i virksomheden? – Kan en omkostning ligefrem blive til bundlinje på budgettet? Hvor ligger den gode historie i virksomheden?
Rensning, håndtering og gen-anvendelse af spildevand – Hvad bliver det økonomiske perspektiv i at måske kunne varmegenvinde på sit spildevand? I hvor stor grad gavner et fokus miljø og virksomhedens økonomi?

 

Mål 7 – Pålidelig, bæredygtig og moderne energi for alle. Og prisen skal gerne være overkommelig!
Hvordan griber man som virksomhed fat her? Hvordan er vedvarende energi og renere brændstoffer en forudsætning for at møde morgendagens udfordringer? Kan sundhed, økonomisk vækst og klimaforandringer kobles sammen til bæredygtig energi? – En stor del af den øgede emission af drivhusgasser kommer fra måden man idag udtrækker, transformerer og bruger fossile brændstoffer til energi på. Fossile brændstoffer udgør stadig næsten 80 procent af den samlede energiforsyning globalt.
Effektive foranstaltninger kan fremskynde overgangen til et mere bæredygtigt energiforbrug. Det er disse anbefalinger NOENCO dagligt søger at give til kunder indenfor Industri og Skibsfarten.
Hvor er de bæredygtige alternativer i virksomheden? – Og hvilken værdi har de mon? Reduktion af energiforbrug i virksomhederne er ofte vejen frem som en start, eller der hvor en udskiftning ikke umiddelbart er mulig. Når det er muligt søger vi altid at skabe en forbedring af energieffektivitet i løsninger vi foreslår – ud over en besparelse.
Kodeord er: – Effektivisering, – Energiomlægning, – Fornyelse, – Opgradering

 

Mål 8 –  Stabil og bæredygtig økonomisk vækst. Beskæftigelse som er produktiv og hvor jobs sikres for flertallet. Skab arbejdspladser, invester i medarbejderne og virksomheden og derved sikre høj produktivitet.
Tænk i nye baner, opgrader teknologi for økonomisk produktivitet og videre udvikling. Se på teknologisk opgradering, grib element af innovation, flyt omkostninger til bundlinjen.
Have fokus på effektiv anvendelse af ressourcer i din produktion – identificer potentialer for besparelse. Skab økonomisk vækst. Promover de lokale aktører og styrk lokal forretning.
Kodeord er: – Energirapport; søg afklaring af potentialer i virksomheden. Træf beslutninger på et oplyst grundlag med faktabaseret NOENCO-dokumentation. Vi skaber det hver dag!

 

Mål 9 –  NEONCO arbejder for at opbygge robust infrastruktur, og for at fremme den rummelige og bæredygtige industrialisering, og til at fremme innovation i tankegang og i virksomheder vi besøger!
Vi holder hånden under bæredygtig industriel udvikling, under adgang til overkommelige, pålidelige, bæredygtige og moderne energitjenester. Robuste løsning med høj kvalitet.
Kan en forretning fungere på en mere smart måde? Kan infrastruktur og industri opgraderes for at gøre dem mere bæredygtige?
Hvordan møder man ideen om effektiv udnyttelse af ressourcerne, et større brug af grønne teknologier og processer som OGSÅ er miljømæssigt fornuftige?
Hvordan kan en virksomhed være med til at øge værdien af sine egne og leverandøres produkter?
NOENCO hjælper dig med at navigere sikkert rundt i lovgivning, tekniske løsninger, lønsomhedsberegninger, statstilskud hvis muligt.

 

Mål 12 – Gør alvor af at sikre den bæredygtige fremtid – vi skal ændre på forbrug og produktion!
Ressourceforbruget kan være enormt, måske endda helt unødvendigt. – Hvordan sikres effektiv udnyttelse af ressourcer samt hensyntagen til økosystemer? Et helt afgørende spørgsmål for en reduceret miljøpåvirkning og for den miljømæssige bundlinje! Fordelene er mange: Miljømæssige-, sociale- og økonomiske-fordele. Engagementet vil øge konkurrenceevnen, skabe en udvikling i industrien og det vil alt sandsynlighed sikre øget beskæftigelse.
NOENCO kan bæredygtig håndtering og anvendelse af natur-ressourcer. Vi bistår med vurderingen på anvendelse og håndtering af ressourcer bæredygtigt.
Procesoptimering af produktion og leverandørkæden kan halvere spild! Vi sætter tal og pris på omkostningen. Det gør dig i stand til at træffe beslutning på et oplyst grundlag.

NEONCO hjælper med plan for systematisk procesoptimering, energioptimering af processer. Vi leder dig på sporet af den cirkulær tanke.
Reduktion af affaldsmængde, genbrug, genanvendelse.

 

Mål 13 – Klimaindsats. Klimaforandringerne er en af vores største udfordringer.
Vi risikerer at den gennemsnitlige globale opvarmning overstiger to grader celsius, hvilket vil få alvorlige konsekvenser for økosystemer, havforurening, menneskers sikkerhed, fødevareproduktion, vandforsyning, sundhed og øger risikoen for vejrrelaterede naturkatastrofer. Klimaindsatsmålet understøtter bæredygtig udvikling, og kan give positive synergieffekter. Altså kan verdensmål 13 binde andre verdensmål sammen til at bekæmpe mange af de udfordringer vi står overfor i dag. Bæredygtig udnyttelse af naturressourcer og økosystemer, menneskers sikkerhed, økonomisk vækst.

Ta’ derfor ejerskab for tiltag mod klimaforandringer i virksomhedens beslutninger, strategier og i planlægning for fremtiden. Her er det viden og opmærksomhed på muligheder for tilpasning der er vigtig.  NOENCO dokumenterer effekterne igennem produkterne vi tilbyder brancher.

 

Mål 14 – Liv i havet.
Fiskeriet bør være baseret på at opnå et maksimalt bæredygtigt udbytte med mindst mulig ressource. Samtidigt tages der særligt hensyn til havet.
Foranstaltninger som sikre havet mod forurening, havforurening, microplast, overfiskeri og udvinding af naturressourcer.
Vi har 100% fokus på udslip og forurening. – opgaver har ofte karakter af partikelreduktion, eller optimering af energiressourcen.
Aktiviteter på havne er i den forbindelse også interesante: -Hvor bæredygtigt er fiskeriet eller aktiviteter på havnen i dag? kan der styrkes med viden og teknologi som kan gøre en havn og havet sundere?

 

Mål 17 – Partnerskaber. Vi skaber ikke ideer eller finder alle svarene alene.  Ambitionen til at skabe forandring til fordel for bæredygtig udvikling kræver, at partnerskaber opstår og udvikles.
Det er på et globalt perspektiv med global forpligtelse. Men og i virksomhederne imellem, privat / offentlig sektor, civilsamfundet. For at opnå resultater må der samhandles og samarbejdes for de gode løsninger frem mod 2030, som er skæring for opnåelse af Verdensmålene

I samarbejde ligger formidling af resultater som fortælles og kommunikeres ud og til andre virksomheder eller aktører. Samarbejde, vidensdeling, videnskab og teknologi. Erfaringsudveksling.
De bæredygtige løsninger sal promoveres imellem virksomheder. Man har sine individuelle planer. Husk at afsætte ressourcer!

,

Vi sier god jul og godt nyttår

2018 har været et hektisk men spændende år for NOENCO.
Særlig tak til kunder og leverandører som alle har medvirket til at muliggøre vores fremskridt hele året igennem.
Vi værdsætter alle relationer og glæder os allerede nu til at videreudvikle samarbejderne i 2019.

Alle ønskes Glædelig Jul og det bedste for 2019!

NOENCO indgår i HOUSE OF ENERGY

NOENCO, 400 forskere og 400 virksomheder står bag House of Energy

Som medlem af House Of Energy bliver NOENCO del af en klynge, som arbejder hårdt for at tilbyde fagrelevante muligheder, udvikling af ny viden og et netværk der skaber vækst!

NOENCO’s bidrag vil være ekspertviden til specifikke brancher, bistand i vuderinger og engineering til klynge-medlemmernes projekter.
House of Energy er en helt unik energiplatform for bæredygtige energiteknologier og -produktion. Her forbinder man erhvervslivet med universiteter og de offentlige forsyningsvirksomheder, kommuner eller andre aktører med interesse i energi.

I House Of Energy samles dansk ekspertise inden for energieffektive løsninger, vind, varme og grønne brændstoffer.

Læs mere her, Eenergieffektive-loesninger

 

 

Skagerrak Business Summit 2018

Dansk-Norsk konference i Hirtshals 

Skagerrak Business Summit er netop overstået i Hirtshals, og hvor mere end 140 erhvervsfolk på tværs af Skagerrak var samlet.
Som tidligere år har arrangementet været spændende og udbytterigt og med masser af muligheder for at horisont-udvide netværket på tværs af Skagerak.

Særligt i år var indlæg super interessante idet temaer var maritimt, energi og IKT.
Programmet bød på indlæg fra nogen af de mest nyskabende og innovative virksomheder og forsknings-enheder i Danmark og Norge. NOENCO fik et konkret og direkte indblik i udviklingen som pågår i de forskellige sektorer, og hvor vi selv bidrager med indspil igennem projektdeltagelse.

Arrangementet er allerede et fast indslag i kalenderen hos NOENCO – og konferencen beviser det kæmpe potentiale i samarbejde der findes på tværs af Skagerrak med den store og voksende opbakning. VI SES SELVFØLGELIG I 2019!

NOENCO bliver leverandør til EYDE-Cluster

Tilknytning til EYDE-Industrinetværk 

NOENCO er tildelt medlemsskab i EYDE-klyngen. Klyngen er den vigtigste og mest indflydelsesrige industriklynge i det sydlige Norge.

Til industriklyngen bidrager NOENCO med viden, vuderinger og engineering til klynge-medlemmernes projekter. Bæredygtige løsninger som understøtter, sikre og som skal fastholde klyngens position som værende een af veredens mest ressourseeffektive sammenslutninger.
NOENCO styrker og sikrer medlemmernes konkurrenceevne samtidigt med den teknologiske udvikling og formåen løftes endnu højere.

For 2018 forventer NOENCO at identificere energibesparelser tilsvarende 100 mio kWh. Medlemsskabet i EYDE-klyngen vil bidrage til at målet for 2019 kan hæves yderligere!

 

NOENCO på NOx-fondets leverandørliste

Tilknytning til NHO i Oslo

NOENCO blev i juli måned 2018 af DNV & NOx-fondet godkendt som dén foretrukne Rådgivervirksomhed i Norge i relation til:
NOx-søknader; Den lovbestemte NOx-tiltaksrapportering;
Projekter knyttet aktuel NOx-lovgivning; NOx-spørgsmål.

Godkendelsen er gældende såvel for Sjøfart som Industrien + onshore/offshore installationer.

NOENCO er den første Norske Rådgivervirksomhet der opnår denne godkendelse for disse specifikke områder, siden NOx-ordningen blev etableret i 2008.

NOx-fonden består aktuelt af 15 samarbejdende næringslivsorganisasjoner for NOx-aftalen 2018-2025.

– Byggevareindustriens Forening
– Fiskebåt
– Hurtigbåtforbundet
– KS Bedrift
– Kystrederiene
– NHO Luftfart
– NHO Reiseliv
– NHO Sjøfart
– Norges Fiskarlag
– Norges Rederiforbund
– Norsk Fjernvarme
– Norsk Industri
– Norsk olje og gass
– Næringslivets Hovedorganisasjon
– Sjømat Norge

NOENCO på NOR Fishing i Trondheim 21. – 24. august

Mød NOENCO på NOR-Fishing i Trondheim.
Messen er rettet både mod erhvervets store såvel som små udøvere, og fokuserer fortrinsvis på udstyr til fiskeren selv, hans skib og fangstredskaber.
Iblandt maritim teknologi fra hele verden finder du også NOENCO.

Rettet mod kunder i Norge og leverandører i Danmark er NOENCO klar til en snak om grøn omstilling, energispareprojekter relateret til skib, fiskeri og procesudstyr.
Hvordan kommer vi igang med forandring i virksomheten og når i mål med projekterne.

NOENCO er til Maritim virksomhet på
– Teknologi-afklaring; – Energiscreening; – Energirapporter
– NOX-søknader; – ENOVA-søknader; – Energiledelse
Turn-key-løsning

Vi ses i Trondheim !
Ta kontakt med Niels; +47 45 91 95 70 // +45 61 66 77 48
mail; nd@noenco.com

NOENCO på ARENDALSUKA 13. – 18. august 2018

Den 13. til 18. august finder du NOENCO i Arendal
Vi rejser ind fra Skagen og Kristiansand for at deltage i ARENDALSUKA.

Da NOENCO er med i et industrinetværk i det sydlig Norge har vi meldt vores ankomst i Arendal.
Snakketøjet skal smøres godt inden starten på denne kongres.

Arendalsuka er et både politisk, samfundsmæssigt og erhvervsmæssigt forum hvor alle parter møder hinanden i øjenhøjde. Der snakkes blandt andet om nutid, fremtid og om hvad der rører sig lokalt i Norge på blandt andet miljø, industri, energi og grøn omstilling.

For NOENCO bliver det at møde både nye og eksisterende kunder fra industrien i sydlig Norge; men også myndigheder og forvaltning som vi ofte er i kontakt med igennem vort arbejde.

Ta kontakt med Niels; +47 45 91 95 70 // +45 61 66 77 48
mail; nd@noenco.com

NOENCO i Silkeborg hos Danish Export Ass.

NOENCO hos Danish-Fish-Tech-Group under Danish Export Association.

I netværket er mere end 100 virksomheder, der leverer udstyr, løsninger, teknologi og rådgivning til fiskeriindustrien og til fiskefartøjer; forarbejdningsindustrien med videre.
Netværkets fokus er kommercielt med henblik på at fremme eksport hos medlemsvirksomhederne.

Eftersom NOENCO’s kundegrundlag består af næsten udelukkende udenlandsk forretning er vi også i Silkeborg.
Flere af medlemsvirksomhederne kan NOENCO skabe synergier med i særligt eksport rettet mod Norge.

Mødet i Silkeborg er samtidigt en opvarmer til årets store norske fiskerimesse i Trondheim. NOR-Fishing.

NOENCO i KYST-magasinet

Les artikel fra KYST-magasinet der temaet i bladet er skips-elektronikk og hvor NOENCO bidrar med sine innspil.