NOENCO er fyrtårn til SDG17 – Verdensmålene for bæredygtig udvikling.

 

Vi arbejder for og med implementering af Verdensmålene sammen med vores kunder
Det kan ske ved udvikling af produkter eller igennem optimering af arbejdsgange i virksomheden og hvor man identificerer områderne undervejs i arbejdsprocessen.
Målet vil være at vi i NOENCO sammen med virksomhederne kan bidrage til øget bæredygtighed i dansk erhvervsliv.

Det bæredygtige valg underbygges og dokumenteres af NOENCO’s beregninger på ressource- eller procesoptimering.
De faktiske økonomiske besparelser, virksomhedens forbedrede miljøtal eller beregningen af en værdifastsættelse styrker virksomhedens konkurrenceevne.
Det gør at beslutningen om at tilpasse sig i eksisterende eller måske et nyt marked bliver enkelt og overskueligt.

Resultaterne skal være målbare, og skal gerne kunne påvise økonomisk vækst og styrket konkurrenceevne.

Flere af Verdensmålene kan NOENCO som virksomhed identificere sig med direkte.
Enkelte Verdensmål ligger vi som Energirådgivningsselskab os tættere op mod end andre.

Læs herunder hvordan vi aktivt arbejder med følgende Verdensmål:

 

Mål 6 er at sikre vandressourcen – og at vand håndteres på en bæredygtig og ansvarlig måde.
Forvaltes ressourcen altid på den mest hensigtsmæssige måde? – Er der mulighed til at se på optimering af processer som måske letter presset i en produktion?
Kan vandforbruget måske effektiviseres indenfor produktion eller proces i virksomheden? – Kan en omkostning ligefrem blive til bundlinje på budgettet? Hvor ligger den gode historie i virksomheden?
Rensning, håndtering og gen-anvendelse af spildevand – Hvad bliver det økonomiske perspektiv i at måske kunne varmegenvinde på sit spildevand? I hvor stor grad gavner et fokus miljø og virksomhedens økonomi?

 

Mål 7 – Pålidelig, bæredygtig og moderne energi for alle. Og prisen skal gerne være overkommelig!
Hvordan griber man som virksomhed fat her? Hvordan er vedvarende energi og renere brændstoffer en forudsætning for at møde morgendagens udfordringer? Kan sundhed, økonomisk vækst og klimaforandringer kobles sammen til bæredygtig energi? – En stor del af den øgede emission af drivhusgasser kommer fra måden man idag udtrækker, transformerer og bruger fossile brændstoffer til energi på. Fossile brændstoffer udgør stadig næsten 80 procent af den samlede energiforsyning globalt.
Effektive foranstaltninger kan fremskynde overgangen til et mere bæredygtigt energiforbrug. Det er disse anbefalinger NOENCO dagligt søger at give til kunder indenfor Industri og Skibsfarten.
Hvor er de bæredygtige alternativer i virksomheden? – Og hvilken værdi har de mon? Reduktion af energiforbrug i virksomhederne er ofte vejen frem som en start, eller der hvor en udskiftning ikke umiddelbart er mulig. Når det er muligt søger vi altid at skabe en forbedring af energieffektivitet i løsninger vi foreslår – ud over en besparelse.
Kodeord er: – Effektivisering, – Energiomlægning, – Fornyelse, – Opgradering

 

Mål 8 –  Stabil og bæredygtig økonomisk vækst. Beskæftigelse som er produktiv og hvor jobs sikres for flertallet. Skab arbejdspladser, invester i medarbejderne og virksomheden og derved sikre høj produktivitet.
Tænk i nye baner, opgrader teknologi for økonomisk produktivitet og videre udvikling. Se på teknologisk opgradering, grib element af innovation, flyt omkostninger til bundlinjen.
Have fokus på effektiv anvendelse af ressourcer i din produktion – identificer potentialer for besparelse. Skab økonomisk vækst. Promover de lokale aktører og styrk lokal forretning.
Kodeord er: – Energirapport; søg afklaring af potentialer i virksomheden. Træf beslutninger på et oplyst grundlag med faktabaseret NOENCO-dokumentation. Vi skaber det hver dag!

 

Mål 9 –  NEONCO arbejder for at opbygge robust infrastruktur, og for at fremme den rummelige og bæredygtige industrialisering, og til at fremme innovation i tankegang og i virksomheder vi besøger!
Vi holder hånden under bæredygtig industriel udvikling, under adgang til overkommelige, pålidelige, bæredygtige og moderne energitjenester. Robuste løsning med høj kvalitet.
Kan en forretning fungere på en mere smart måde? Kan infrastruktur og industri opgraderes for at gøre dem mere bæredygtige?
Hvordan møder man ideen om effektiv udnyttelse af ressourcerne, et større brug af grønne teknologier og processer som OGSÅ er miljømæssigt fornuftige?
Hvordan kan en virksomhed være med til at øge værdien af sine egne og leverandøres produkter?
NOENCO hjælper dig med at navigere sikkert rundt i lovgivning, tekniske løsninger, lønsomhedsberegninger, statstilskud hvis muligt.

 

Mål 12 – Gør alvor af at sikre den bæredygtige fremtid – vi skal ændre på forbrug og produktion!
Ressourceforbruget kan være enormt, måske endda helt unødvendigt. – Hvordan sikres effektiv udnyttelse af ressourcer samt hensyntagen til økosystemer? Et helt afgørende spørgsmål for en reduceret miljøpåvirkning og for den miljømæssige bundlinje! Fordelene er mange: Miljømæssige-, sociale- og økonomiske-fordele. Engagementet vil øge konkurrenceevnen, skabe en udvikling i industrien og det vil alt sandsynlighed sikre øget beskæftigelse.
NOENCO kan bæredygtig håndtering og anvendelse af natur-ressourcer. Vi bistår med vurderingen på anvendelse og håndtering af ressourcer bæredygtigt.
Procesoptimering af produktion og leverandørkæden kan halvere spild! Vi sætter tal og pris på omkostningen. Det gør dig i stand til at træffe beslutning på et oplyst grundlag.

NEONCO hjælper med plan for systematisk procesoptimering, energioptimering af processer. Vi leder dig på sporet af den cirkulær tanke.
Reduktion af affaldsmængde, genbrug, genanvendelse.

 

Mål 13 – Klimaindsats. Klimaforandringerne er en af vores største udfordringer.
Vi risikerer at den gennemsnitlige globale opvarmning overstiger to grader celsius, hvilket vil få alvorlige konsekvenser for økosystemer, havforurening, menneskers sikkerhed, fødevareproduktion, vandforsyning, sundhed og øger risikoen for vejrrelaterede naturkatastrofer. Klimaindsatsmålet understøtter bæredygtig udvikling, og kan give positive synergieffekter. Altså kan verdensmål 13 binde andre verdensmål sammen til at bekæmpe mange af de udfordringer vi står overfor i dag. Bæredygtig udnyttelse af naturressourcer og økosystemer, menneskers sikkerhed, økonomisk vækst.

Ta’ derfor ejerskab for tiltag mod klimaforandringer i virksomhedens beslutninger, strategier og i planlægning for fremtiden. Her er det viden og opmærksomhed på muligheder for tilpasning der er vigtig.  NOENCO dokumenterer effekterne igennem produkterne vi tilbyder brancher.

 

Mål 14 – Liv i havet.
Fiskeriet bør være baseret på at opnå et maksimalt bæredygtigt udbytte med mindst mulig ressource. Samtidigt tages der særligt hensyn til havet.
Foranstaltninger som sikre havet mod forurening, havforurening, microplast, overfiskeri og udvinding af naturressourcer.
Vi har 100% fokus på udslip og forurening. – opgaver har ofte karakter af partikelreduktion, eller optimering af energiressourcen.
Aktiviteter på havne er i den forbindelse også interesante: -Hvor bæredygtigt er fiskeriet eller aktiviteter på havnen i dag? kan der styrkes med viden og teknologi som kan gøre en havn og havet sundere?

 

Mål 17 – Partnerskaber. Vi skaber ikke ideer eller finder alle svarene alene.  Ambitionen til at skabe forandring til fordel for bæredygtig udvikling kræver, at partnerskaber opstår og udvikles.
Det er på et globalt perspektiv med global forpligtelse. Men og i virksomhederne imellem, privat / offentlig sektor, civilsamfundet. For at opnå resultater må der samhandles og samarbejdes for de gode løsninger frem mod 2030, som er skæring for opnåelse af Verdensmålene

I samarbejde ligger formidling af resultater som fortælles og kommunikeres ud og til andre virksomheder eller aktører. Samarbejde, vidensdeling, videnskab og teknologi. Erfaringsudveksling.
De bæredygtige løsninger sal promoveres imellem virksomheder. Man har sine individuelle planer. Husk at afsætte ressourcer!